• group.anit@gmail.com
  • Tel: 065/84-49-221

Deratizacija

Deratizacija

KONTROLA ŠTETOČINA (Rodent Control) podrazumeva poštovanje i razumevanje određenih  koraka u svrhu suzbijanja glodara.

Poželjno je poznavati vrste glodara i  njihov način života da bi se   mogli uspešno boriti protiv njih. Štetni glodari su  prenosioci raznih oboljenja koja su izazvana bakterijama, virusima, protozoama i gljivicama. Ove uzročnike mogu preneti mehaničkim ili direktnim putem. Prenošenje putem ekstremiteta glodara, putem insekata, kao što su buve, krpelji, komarci i drugi insekti.

kontrola_stetocinaPacovi i miševi mogu biti problem u urbanim, predurbanim i ruralnim područjima. Naseljavaju stare i ruinirane objekte, nečista i/ili neodržavana mesta gde ih niko ne ometa niti predstavlja opasnost za njih i njihovu populaciju. Iako se naseljavaju u ruševnim i napuštenim objektima ne prezaju ni pred čim da ne uđu i u nove objekte, pa makar to bio izgrađen ove godine sa naprednom tehnologijom gradnje.

S obzirom da navedeni glodari jedu sve što jedu i ljudi, imaju hrane u izobilju baš u blizini nas. Pacovi i miševi su dugo bili problem na farmama gde je hrane u izobilju pa gnezda sa mladuncima ima na svakom koraku.

 

Glavni problem koje stvaraju miševi i pacovi su uništavanje hrane koju  kontaminiraju sa svojim urinom i izmetom.  Pored toga uništavaju materijale kao što su: papir, knjige, drvo, knauf, plastika, mekane metale kao što je aluminijum, tako i žice što predstavlja ogroman problem ako tokom oštećivanja naponskih žica dođe do kratkog spoja. Stiropor koriste za izgradnju gnezda, dok druge materijale, najčešće oštećuje radi skraćivanja svojih zuba, koji rastu i do 13 cm godišnje.

U postupku suzbijanja glodara vrši se uvid u stanje  objekata i prostora koji su ugroženi od strane glodara, pri čemu se utvrđuju prisutne vrste, gustina populacije, prostorni raspored i radijus kretanja jedinki. Na osnovu izvršenog uvida prostor se kartira i vrši se izbor načina izvođenja deratizacije.

Jedan od najvažnijih koraka u borbi protiv glodara je saniranje objekata, inspekcija terena i pronalaženje gnezda. Sanitacija objekta je primarna! Uvođenje reda u odlaganju smeća, zatvorene kante sa smećem i slično…

Popravljanje i saniranje oštećenih zidova, vrata, kanalizacijskih šahtova i slično odnosno svi mogući ulazi glodara u objekat moraju biti onemogućeni.

Zdravstveni i ekonomski značaj štetnih vrsta glodara zahteva od nas sprovođenje mera kontrole i suzbijanja. Pored poznavanja  bioloških karakteristika vrsta koje suzbijamo, moramo znati  i toksikološke i ekotoksikološke karakteristike sredstava koja koristimo u sprovođenju mera suzbijanja.

Redovna – preventivna  deratizacija se sprovodi dva puta godišnje (proleće i jesen) kada se ujedno očekuje i najveća biološka aktivnost štetnih glodara, a vezana je za klimatske uslove koji im u tim razdobljima naročito pogoduju. Uz preventivnu deratizaciju dodatnim postupcima kurativne deratizacije suzbija se problem povećane pojave štetnih glodara u trenutku kada on nastupi.

Kod preventivne deratizacije, mogu se sprovoditi preventivne mere kao što su uklanjanje i pravilno skladištenje otpada, fizičko-mehaničke mere (sprečavanju prodora glodara u objekte), kao i biološke (prirodni neprijatelji). Dobri i brzi efekti u suzbijanju štetnih vrsta glodara i svođenja brojnosti na podnošljiv nivo postižu se primenom  biocida – rodenticida koji po sastavu mogu biti  mineralnog, biljnog ili sintetskog porekla.

NAČIN IZLAGANJA MAMACA – Za deratizaciju unutrašnjeg i spoljašnjeg prostora objekta, mamci se postavljaju u za to namenjenim deratizacionim kutijama.